Preview Mode Links will not work in preview mode

Imanirad Podcast

May 31, 2020


در این اپیزود عوامل موثر بر تغییرات شاخص بورس در کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت مورد بحث قرار می گیرد و پیشنهاد می شود که هر چه تخصص و تجربه سرمایه گذار کمتر باشد بهتر است بلند...


May 24, 2020

در این اپیزود به سرمایه گذاری در بازار بورس ایران پرداخته می شود. چهار بازار بورس فعال در کشور معرفی می شود و ویژگی های بازار بورس، بخصوص بازار بورس اوراق بهادار ایران ارایه می...


May 17, 2020

در این اپیزود به سه فعالیتی که در بازار ارزهای بین المللی انجام می شود اشاره می شود. اول معامله گری ، دوم سرمایه گذاری روی ارزهای مشخص در بازار بین المللی و سوم هج کردن یا پوشش...


May 10, 2020

در ایران همه سرمایه گذاری روی ارز را منحصر به دلار امریکا و آنهم به صورت اسکناس می کنند در حالیکه در بازارهای جهانی امکانات بسیار گسترده ای برای سرمایه گذاری روی ارزهای مهم...


May 3, 2020

در این اپیزود به سرمایه گذاری روی طلا در بازار جهانی پرداخته شده است. . در این قسمت تمامی ابزارهای موجود در بازار جهانی که با آنها می توان روی طلا سرمایه گذاری کرد معرفی می شود و...